به گزارش فاینانشیال تایمز کمپانی مُدرنا می گوید واکسن این کمپانی تا قبل از انتخابات ماه نوامبر آماده نمی شود.

در اینجا بنویسید...

سناتور مک کانل رهبر اکثریت سنای ایالات متحده تاکید می کند که دو حزب در مذاکرات از یکدیگر فاصله دارند.