رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا ارزولا فُن در لِین تایید می کند که اتحادیه اروپا نامه ای رسمی در ارتباط با لایحه بازار داخلی انگلستان و اعتراض به آن به دولت این کشور ارسال کرده است.

 رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا ارزولا فُن در لِین تایید می کند که اتحادیه اروپا نامه ای رسمی در ارتباط با لایحه بازار داخلی انگلستان و اعتراض به آن به دولت این کشور ارسال کرده است.

وی می گوید:

لایحه بازار داخلی ناقض توافقنامه خروج است.

انگلستان یک ماه فرصت دارد تا به نامه اتحادیه اروپا پاسخ دهد.

این اولین گام در رویه تخلف است.به گفته ی برخی منابع،انگلستان و اتحادیه اروپا در حل اختلافات در زمینه ی کمک های دولتی در مذاکرات تجاری ناموفق بوده اند.