به گزارش فاینانشیال تایمز مقامات رسمی دولت انگلستان نسبت به توافق برگزیت خوشبین هستند.

 به گزارش فاینانشیال تایمز مقامات رسمی دولت انگلستان نسبت به توافق برگزیت خوشبین هستند.

یک مقام رسمی دولت این کشور می گوید:

 از شانس حدودا ۳۰ درصدی توافق عبور کردیم و وارد مسیری دیگر شده ایم.

فکر می کنم به طور حتم از موانع عبور خواهیم کرد.

رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا ارزولا فُن در لِین تایید می کند که اتحادیه اروپا نامه ای رسمی در ارتباط با لایحه بازار داخلی انگلستان و اعتراض به آن به دولت این کشور ارسال کرده است.