و بازهم برکسیت!

 و بازهم برکسیت!

مقام رسمی اتحادیه اروپا می گوید نشانه ای از حل اختلاف در زمینه شیلات و زمینه برابری در مذاکرات تجاری وجود ندارد.

شاخص مدعیان هفتگی بیمه بیکاری ایالات متحده در ارزیابی هفته منتهی به ۲۵ سپتامبر، که انتظارات برای آن عدد 850K بود به عدد 837Kرسید.