نماینده ارشد اتحادیه اروپا در امور برگزیت میشل بارنیر می گوید اختلافات جدی همچنان پابرجا هستند.

 نماینده ارشد اتحادیه اروپا در امور برگزیت میشل بارنیر می گوید اختلافات جدی همچنان پابرجا هستند.

وی اشاره دارد که مذاکرات همچنان فاقد پیشرفت در تغییرات اقلیمی و یا قیمت گذاری کربن است.

ما همچنان خونسردی خود را حفظ خواهیم کرد و تا پایان این مذاکرات مصمم باقی خواهیم ماند.نانسی پلوسی در مصاحبه باMSNBC میگوید مذاکرات بر سر محرکها همچنان ادامه دارد.