عضو بانک مرکزی انگلستان هاسکل می گوید آماده است تا در صورت نیاز رای به محرک های پولی بیشتری دهد.

 عضو بانک مرکزی انگلستان هاسکل می گوید آماده است تا در صورت نیاز رای به محرک های پولی بیشتری دهد.

وی افزود:

ریسک های کوتاه مدت نزولی هستند.

انتظار دوره موقتی از فشار های تورمی خاموش را دارم.

شواهد مربوط به نرخ های منفی برخی علائم مثبت را ارائه می کنند.

اثربخشی نرخ های منفی احتمالا مشروط به ساختار سیستم مالی و چرخه اقتصاد باشد.



رئیس ستاد کارکنان کاخ سفید مدوز همچنین می گوید: پتانسیلی برای رسیدن به توافق بر سر محرک های اقتصادی مقابله با کووید۱۹ وجود دارد.