مقام رسمی وزارت علوم و فنآوری چین: در حدود 60 هزار نفر داوطلب در فاز سوم آزمایش، واکسن کرونا را دریافت کردند و هیچ عوارض جانبی جدی مشاهده نشد.

 مقام رسمی وزارت علوم و فنآوری چین: در حدود 60 هزار نفر داوطلب در فاز سوم آزمایش، واکسن کرونا را دریافت کردند و هیچ عوارض جانبی جدی مشاهده نشد.

همچنین وزارت امورخارجه این کشور به سازندگان واکسن چینی گفته است که دولت مشکلی با ملحق شدن آنها به شرکتCovax ندارد.شاخص PPI آلمان در ارزیابی ماهانه سپتامبر که انتظار می رفت برابر ۰.۱٪- باشد به عدد ۰.۴٪ رسید .