معاون کمیسیون اتحادیه اروپا سفکویچ می گوید اجرای کامل و به هنگام توافقنامه خروج برگزیت قابل بحث نیست.

 معاون کمیسیون اتحادیه اروپا سفکویچ می گوید اجرای کامل و به هنگام توافقنامه خروج برگزیت قابل بحث نیست.

لایحه بازار داخلی انگلستان ضربه سختی بر روابط میان طرفین است.اولاف شولز وزیر دارایی آلمان می گوید افزایش آمار شیوع لزوم اجرایی ساختن هر چه سریعتر بودجه ریکاوری ناحیه یورو را برجسته می کند.