گفته می شود اتحادیه اروپاضرب العجل ۱۵ اکتبر برای مذاکرات برگزیت را نادیده می گیرد.

 گفته می شود اتحادیه اروپاضرب العجل ۱۵ اکتبر برای مذاکرات برگزیت را نادیده می گیرد.

با این دیدگاه که انگلستان عقب نشینی خواهد کرد.

نخست وزیر انگلستان بوریس جانسن: اقتصاد انگلستان برخی مشکلات مزمن و برجسته دارد.