به گزارش تلگراف دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا می گوید بوریس جانسن باید دوری خود از مذاکرات برگزیت را کنار بگذارد.

 به گزارش تلگراف دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا می گوید بوریس جانسن باید دوری خود از مذاکرات برگزیت را کنار بگذارد.

وی اشاره می کند که از سه موضوع مهم مذاکرات حل موضوع شیلات آسانتر است.گفته می شود اتحادیه اروپاضرب العجل ۱۵ اکتبر برای مذاکرات برگزیت را نادیده می گیرد.