جیروم پاول رئیس فدرال رزرو ایالات متحده: باید به انجام آنچه می توانیم جهت مدیریت کردن ریسک های نزولی چشم انداز ادامه دهیم.

  جیروم پاول رئیس فدرال رزرو ایالات متحده:

باید به انجام آنچه می توانیم جهت مدیریت کردن ریسک های نزولی چشم انداز ادامه دهیم.

چشم انداز اقتصادی نامطمئن است.

حتی اگر ثابت شود اقدامات بیشتر از آنچه که نیاز است بوده بازهم هدر نخواهند رفت.

توسعه هنوز خیلی کامل نیست. در این گام ابتدایی استدلال می کنم که ریسک سیاست مداخله ای هنوز هم نامتقارن است.

حمایت بسیار کم منجر به بهبودی ضعیف می شود و مشکلی غیر ضروری برای خانوارها و مشاغل ایجاد می کند.

یک ریسک می تواند احیای مجدد ویروس باشد.

ریکاوری اقتصادی در صورتیکه سیاست های پولی و مالی با هم کار کنند قویتر و سریعتر خواهد بود.

بودجه فدرال ایالات متحده در مسیری ناپایدار است اما اکنون زمان اولویت بخشیدن به آن نگرانی نیست.

چهارچوب کاری فدرال رزرو باید آداپته شود.

منابع مرتبط با اتحادیه اروپا می گویند جدید ترین دور مذاکرات یکی از مثبت ترین ها بوده است.