رئیس بانک مرکزی اروپا کریستین لاگارد: بعد از بحران ریسک واگرایی بیشتر در ناحیه یورو پیش بینی می شود.

 رئیس بانک مرکزی اروپا کریستین لاگارد:

بعد از بحران ریسک واگرایی بیشتر در ناحیه یورو پیش بینی می شود.

جهت رسیدن به اهداف باید محرکهای فراوان را حفظ کرد.

باید در برابر خروج زودهنگام از محرکها ایستادگی کرد.نظرات وزیر امورخارجه ایرلندCoveney در ارتباط با برگزیت می گوید: فکر می کنم خوشبینی بیشتری نسبت به توافق در مقایسه با چند هفته گذشته وجود دارد.