گفته می شود در صورتیکه تا پیش از ۱۵ اکتبر توافق حاصل نشود انگلستان از مذاکرات تجاری برکسیت خارج خواهد شد.

در اینجا بنویسید...

رئیس ستاد کارکنان کاخ سفید مدوز در مصاحبه با فاکس: حال ترامپ واقعا خوب است و در امور مشارکت کامل دارد.