در گزارش آخرین نشست سیاست های پولی کمیته بازار آزاد فدرال رزرو آماده است که: امسال انتظارات برای خرید داراییها بر سرعت فعلی متمرکز بوده است با این در حال بسیاری از نظرسنجی ها انتظار اصلاح صعودی در مقدار خرید دارایی ها در سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ دارد.

  در گزارش آخرین نشست سیاست های پولی کمیته بازار آزاد فدرال رزرو آماده است که:

امسال انتظارات برای خرید داراییها بر سرعت فعلی متمرکز بوده است با این در حال بسیاری از نظرسنجی ها انتظار اصلاح صعودی در مقدار خرید دارایی ها در سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ دارد.

بسیاری از اعضا اشاره داشتند که چشم انداز اقتصادی مفروض بر حمایت مالی بیشتر است.

شماری از اعضا بر این باور هستند که عدم وجود حمایت مالی بیشتر می تواند در جوامع اقلیت و کم درآمد سختی های اقتصادی را بیشتر کند.

علی رغم برخی علائم رشد تورم، بیشتر اعضا بر این عقیده هستند که فشار های ضد تورمی نیروی بزرگتری هستند.

مقامات موانع را جهت بالا بردن نرخ ها در این نشست افزایش دادند و سیگنالی ارائه کرده اند که انتظار دارند حداقل سه سال زمان نیاز باشد تا  به آستانه جدید برسند.


گفته می شود در صورتیکه تا پیش از ۱۵ اکتبر توافق حاصل نشود انگلستان از مذاکرات تجاری برکسیت خارج خواهد شد.