به گزارش فاکس انتظار می رود که منوچن و نانسی پلوسی امروز مجدد در ارتباط با لایحه کمکی محدود مخصوصا برای ایرلاین ها با یکدیگر گفتگو کنند.

در اینجا بنویسید...

معاون بانک مرکزی اروپا De Guindos می گوید: انتظارات تورمی پایین هستند.