رئیس بانک مرکزی سوئیس جردن می گوید ارزش فرانک به طور خاص به دلیل توسعه بی سابقه پایه پولی در سال های اخیر، تهدید نمی شود.

 رئیس بانک مرکزی سوئیس جردن می گوید ارزش فرانک به طور خاص به دلیل توسعه بی سابقه پایه پولی در سال های اخیر، تهدید نمی شود.

وی افزود اگر تقاضا برای فرانک سوئیس تضعیف شود آنگاه عرضه پولی می تواند کاهش یابد.

به گزارش فاکس انتظار می رود که منوچن و نانسی پلوسی امروز مجدد در ارتباط با لایحه کمکی محدود مخصوصا برای ایرلاین ها با یکدیگر گفتگو کنند.