شاخص مدعیان هفتگی بیمه بیکاری ایالات متحده در ارزیابی هفته منتهی به ۲ اکتبر کمی پایین تر از انتظارات به عدد ۸۴۰ هزار رسید.

 شاخص مدعیان هفتگی بیمه بیکاری ایالات متحده در ارزیابی هفته منتهی به ۲ اکتبر کمی پایین تر از انتظارات به عدد ۸۴۰ هزار رسید.

عدد قبلی۸۳۷K بوده است.

ترامپ: مذاکرات محرکها در حال جواب دادن هستند.