سخنگوی دولت انگلستان پیرامون مذاکرات برگزیت می گوید: این هفته در برخی نواحی پیشرفت حاصل شده است اما اختلاف نظرها بر روی موضوعات مهم همچنان باقی مانده.

 سخنگوی دولت انگلستان پیرامون مذاکرات برگزیت می گوید:

 این هفته در برخی نواحی پیشرفت حاصل شده است اما اختلاف نظرها بر روی موضوعات مهم همچنان باقی مانده.

امروز برنامه ای جهت صدور بیانیه رسمی وجود ندارد.

مذاکرات این هفته مفید بوده اند.

انگلستان همچنان متعهد به حصول توافق می باشد.

هفته آینده جهت رسیدن به توافق تلاش خواهد شد.

یک دیپلمات اتحادیه اروپا میگوید مذاکرات برگزیت تاکنون پیشرفت کافی نداشته است.