عضو کمیته سیاست های پولی بانک مرکزی انگلستان هاسکل می‌گوید: بانک مرکزی به طور کامل مشکلی با مناسب بودن نرخ های منفی ندارد.

 عضو کمیته سیاست های پولی بانک مرکزی انگلستان هاسکل می‌گوید:

بانک مرکزی به طور کامل مشکلی با مناسب بودن نرخ های منفی ندارد.

شاید نرخ های منفی بر مارجین بانکی اثر بگذارد اما این می تواند با اثرات مثبت بر اقتصاد جبران شود.


نخست وزیر انگلستان بوریس جانسن در پارلمان این کشور: معتقد نیستم که به یک تعطیلی کامل نیاز داریم.