وزیر امور اروپایی آلمان روت در ارتباط با برگزیت می‌گوید: ما در یک مرحله بسیار مهم در مذاکرات با انگلستان هستیم.

 وزیر امور اروپایی آلمان روت در ارتباط با برگزیت می‌گوید:

ما در یک مرحله بسیار مهم در مذاکرات با انگلستان هستیم.

آلمان انتظار پیشرفت اساسی از سوی انگلستان در زمینه حاکمیت، برابری و شیلات را دارد.

خواهان توافق هستیم اما به همان شکل آمادگی خروج بدون توافق را نیز داریم.شاخص تغییرات مدعیان بیکاری انگلستان در ارزیابی ماه سپتامبر که انتظارات برای آن عدد۷۸.۸K بوده است به عدد۲۸K بهبود پیدا کرد.