میشل بارنیر نماینده مذاکرات برگزیت اتحادیه اروپا: اتحادیه اروپا به تلاش خود جهت دستیابی به توافقی منصفانه با انگلستان طی روزها و هفته های آتی ادامه خواهد داد.

 میشل بارنیر نماینده مذاکرات برگزیت اتحادیه اروپا:

اتحادیه اروپا به تلاش خود جهت دستیابی به توافقی منصفانه با انگلستان طی روزها و هفته های آتی ادامه خواهد داد.

اتحادیه اروپا در آستانه اجلاس این هفته شورای اروپا متحد است.شاخص سنتیمنت اقتصادی آلمان منتشره از سوی موسسهZEW در ارزیابی ماه اکتبر انتظارات برای آن عدد ۷۴ بوده است به عدد ۵۶.۱ رسید.