شاخص هزینه مصرف کننده ایالات متحده در ارزیابی ماهیانه سپتامبر که انتظارات برای آن عدد ۰.۲٪ بود به عدد ۰.۲٪ رسید.

 شاخص هزینه مصرف کننده ایالات متحده در ارزیابی ماهیانه سپتامبر که انتظارات برای آن عدد ۰.۲٪ بود به عدد ۰.۲٪ رسید.

دوره گذشته عدد ۰.۴٪ بوده است.


خالص این شاخص نیز که پیش بینی عدد ۰.۲٪ برای آن بود به عدد ۰.۲٪ رسید.

دوره گذشته عدد ۰.۴٪ بوده است.وزیر امورخارجه انگلستان دومینیک راب می گوید فضا و چشم انداز جهت حصول توافق وجود دارد.