شاخص هزینه تولید کننده ایالات متحده در ارزیابی ماه سپتامبر که انتظارات برای آن عدد۰.۲٪ بود به عدد۰.۴٪ رسید.

 شاخص هزینه تولید کننده ایالات متحده در ارزیابی ماه سپتامبر که انتظارات برای آن عدد۰.۲٪ بود به عدد۰.۴٪ رسید.

دوره گذشته عدد ۰.۴٪ بوده است.

خالص این شاخص نیز بهتر از انتظارات به عدد ۰.۴٪ رسید.

دوره گذشته عدد ۰.۳٪ بوده است.گفته می شود نماینده انگلستان دیوید فراست به بوریس جانسون نخست وزیر این کشور خواهد گفت که توافق همچنان امکان پذیر است و جانسن پس از صحبت با رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا و نشست شورای اروپا نسبت به ماندن در مذاکرات یا ترک آن تصمیم خواهد گرفت.