اظهارات سخنگوی نخست وزیر انگلستان پس از صحبت های دیوید فراست و بوریس جانسن: انگلستان هنوز می خواهد به توافق با اتحادیه اروپا دست یابد، این هدف ما است.

 اظهارات سخنگوی نخست وزیر انگلستان پس از صحبت های دیوید فراست و بوریس جانسن:

 انگلستان هنوز می خواهد به توافق با اتحادیه اروپا دست یابد، این هدف ما است.

منتظر شنیدن خروجی نشست شورای اتحادیه اروپا هستیم.

قبل از اینکه گام های بعدی را تعیین کنیم در ارتباط با نتیجه نشست تأمل خواهیم کرد. 

به گفته گاردین لندن از فردا شب وارد لایه دوم محدودسازی می شود.