عضو بانک مرکزی اروپا ویسکو در مصاحبه با بلومبرگ می گوید: تا یکی دو سال آتی به شرایط پیش از کووید ۱۹ باز نخواهیم گشت.

 عضو بانک مرکزی اروپا ویسکو در مصاحبه با بلومبرگ می گوید:

تا یکی دو سال آتی به شرایط پیش از کووید ۱۹ باز نخواهیم گشت.

سیاست های پولی باید انبساطی باقی بمانند.

باید از خروج زودهنگام سیاست‌های فعلی خودداری کرد.رن عضو بانک مرکزی اروپا: بازگشت اقتصادی ضعیف تر از انتظارات است.