سخنگوی دولت انگستان می گوید مذاکرات با اتحادیه اروپا تمام شده تلقی می شود و آمدن میشل بارنیر به لندن مفهومی ندارد مگر اینکه آماده باشد تا در ارتباط با موضوعات مربوط به متن حقوقی یا تمایل به بحث درباره موارد کاربردی سفر و حمل و نقل گفتگو کند.

در اینجا بنویسید...

اظهارات رئیس جمهور فرانسه ماکرون: -شیلات تنها مسئله ای نیست که ممکن هست مذاکرات برگزیت با شکست مواجه کند.