شاخص سنتیمنت مصرف کننده دانشگاه میشیگان ایالات متحده در ارزیابی مقدماتی ماه اکتبر که انتظار عدد ۸۰.۵ برای آن میشد، به عدد ۸۱.۲رسید.

 شاخص سنتیمنت مصرف کننده دانشگاه میشیگان ایالات متحده در ارزیابی مقدماتی ماه اکتبر که انتظار عدد ۸۰.۵ برای آن میشد، به عدد  ۸۱.۲رسید.
دور پیشین، عدد ۸۰.۴ بوده است.

سخنگوی دولت انگستان می گوید مذاکرات با اتحادیه اروپا تمام شده تلقی می شود و آمدن میشل بارنیر به لندن مفهومی ندارد مگر اینکه آماده باشد تا در ارتباط با موضوعات مربوط به متن حقوقی یا تمایل به بحث درباره موارد کاربردی سفر و حمل و نقل گفتگو کند.