کرملین : روسیه و عربستان در ارتباط با همکاری کشورها به منظور تثبیت بازارهای نفت در حال گفتگو هستند.
کرملین : روسیه و عربستان در ارتباط با همکاری کشورها به منظور تثبیت بازارهای نفت در حال گفتگو هستند.
دو کشور در بخش مهمی از مذاکرات قرار دارند. 
سوکوویچ معاون کمیسیون اتحادیه اروپا: ما بر روی دستیابی به یک توافق خوب در مورد برگزیت تمرکز خواهیم کرد.