وزیر کابینه دولت انگلستان می گوید اتحادیه اروپا مذاکرات را تشدید نمی کند و از بحث و گفتگو در ارتباط با متن حقوقی خودداری می کند.
 وزیر کابینه دولت انگلستان می گوید اتحادیه اروپا مذاکرات را تشدید نکرد و از  بحث و گفتگو در ارتباط با متن حقوقی خودداری کرد.
مذاکرات تجاری به طور موثر به اتمام رسیده است و پایه و اساسی جهت توافق وجود ندارد.

میشل بارنیر مسئول مذاکره کننده اتحادیه اروپا نیز دقایقی پیش در اظهار نظری متضاد گفت که اتحادیه اروپا آماده تشدید مذاکرات است.

وزیر کابینه دولت انگلستان در اظهار نظری دیگر می گوید دیوید فراست و بارنیر بر تشدید مذاکرات توافق کرده اند.!
 
وزیر انرژی روسیه الکساندر نواک: ما در مورد جبران خروجی تولید و پیش بینی های تقاضای نفت بحث خواهیم کرد.