سخنگوی دولت انگلستان: اتحادیه اروپا باید اطمینان بدهد که تغییرات اساسی در رویکرد مذاکرات ایجاد کرده و به دنبال یک مذاکره واقعی می باشد.
سخنگوی دولت انگلستان:
اتحادیه اروپا باید اطمینان بدهد که تغییرات اساسی در رویکرد مذاکرات ایجاد کرده و به دنبال یک مذاکره واقعی می باشد.
اتحادیه اروپا باید بپذیرد که آنها لازم است همانند انگلستان اقدامی انجام دهند.
قصد داریم از قرنطینه کشوری کووید 19 بپرهیزیم.
مقامات دولتی امروز در مورد محدودیت هایی در منچستر به شور نشسته اند.
گفته می شود دولت اسپانیا به دنبال اِعمال منع رفت و آمد در مادرید به منظور مقابله با افزایش شیوع کرونا ویروس می باشد.