نخست وزیر انگلستان به همتای یونانی خود گفته است: اتحادیه اروپا بصورت کارآمد مذاکرات برگزیت را به پایان رسانده است

در اینجا بنویسید...

سخنگوی دولت انگلستان: اتحادیه اروپا باید اطمینان بدهد که تغییرات اساسی در رویکرد مذاکرات ایجاد کرده و به دنبال یک مذاکره واقعی می باشد.