نماینده اتحادیه اروپا در امور برگزیت میشل بارنیر در توئیت خود پس از صبحت امروز با دیوید فراست نوشته است که: باید از زمان اندک باقیمانده بیشترین استفاده را ببریم.

 نماینده اتحادیه اروپا در امور برگزیت میشل بارنیر در توئیت خود پس از صبحت امروز با دیوید فراست نوشته است که:

باید از زمان اندک باقیمانده بیشترین استفاده را ببریم.

درهای ما همچنان باز هستند.دونالد ترامپ در گفتگو با فاکس نیوز: خواهان محرک های بزرگتری از دموکرات ها هستیم.