سخنگوی دولت فرانسه: به دنبال تمدید وضعیت اضطراری سلامت برای مقابله با کووید۱۹ هستیم.
سخنگوی دولت فرانسه:
به دنبال تمدید وضعیت اضطراری سلامت برای مقابله با کووید۱۹ هستیم.
کنفرانس خبری روز پنجشنبه اعلامیه بیشتر در خصوص ورود مناطق بیشتری از فرانسه به وضعیت قرمز را شامل می شود.


میشل رئیس شورای اتحادیه اروپا در مورد برگزیت: توافق نامه خروج باید به طور کامل اجرا شود.