شاخص فروش خانه های دست دوم ایالات متحده در ارزیابی ماه سپتامبر به عدد ۶.۵۴ میلیون رسید که ۶.۳۰ میلیون پیش بینی شده بود.

 شاخص فروش خانه های دست دوم ایالات متحده در ارزیابی ماه سپتامبر به عدد ۶.۵۴ میلیون رسید که ۶.۳۰ میلیون پیش بینی شده بود.

دوره گذشته عدد ۶ میلیون بوده است.


همزمان شاخص پیشروCB نیز منتشر شد که در ارزیابی ماهیانه کمی پایین تر از عدد ۰.۸٪ انتظارات به عدد ۰.۷٪ رسید.

دوره گذشته عدد ۱.۲٪ بوده است.



کمیته قضایی سنای ایالات متحده با توجه به تحریم رای دهی از سوی دموکراتها(مطابق انتظارات) صلاحیت امی بارت نامزد معرفی شده از سوی ترامپ برای دیوان عالی را تایید نمودند.