شاخص بخش تولیدی مدیران خرید فرانسه در ارزیابی مقدماتی ماه اکتبر که انتظارات برای آن عدد ۵۱ بود همان عدد را تکرار کرد.

 شاخص بخش تولیدی مدیران خرید فرانسه در ارزیابی مقدماتی ماه اکتبر که انتظارات برای آن عدد ۵۱ بود همان عدد را تکرار کرد.

دوره گذشته عدد ۵۱.۲ بوده است.


بخش خدماتی این شاخص نیز که انتظارات برای آن عدد ۴۶.۸ بود به عدد ۴۶.۵ رسید.

دوره گذشته عدد ۴۷.۵ بوده است.


موسسهMarkit:

نتایج نشان می دهد که افزایش اخیر موارد کووید ۱۹ و تشدید محدودیت ها تاثیر منفی قابل توجهی بر شرایط کسب و کارها داشته است.لمایر وزیر اقتصاد فرانسه: ممنوعیت های مربوط به کووید 19 برای فرانسه هزینه 2 میلیارد یورویی را به همراه داشته است.