بخش خدماتی شاخص مدیران خرید انگلستان در ارزیابی ماه اکتبر که انتظارات برای آن عدد ۵۴ بود به عدد ۵۲.۳ رسید.

 بخش خدماتی  شاخص مدیران خرید انگلستان در ارزیابی ماه اکتبر که انتظارات برای آن عدد ۵۴ بود به عدد ۵۲.۳ رسید.

دوره گذشته عدد ۵۶.۱ بوده است.


شاخص بخش تولیدی نیز در ارزیابی مقدماتی ماه اکتبر که انتظارات برای آن عدد ۵۳.۱ بود به عدد ۵۳.۳ رسید.

دوره گذشته عدد ۵۴.۱ بوده است.شاخص بخش تولیدیMarkit PMI آلمان در ارزیابی مقدماتی ماه اکتبر که انتظارات برای آن عدد ۵۵.۱ بود به عدد ۵۸ رسید.