فرانسه به دنبال مصالحه در مورد شیلات در مذاکرات برگزیت است.

فرانسه به دنبال مصالحه در مورد شیلات در مذاکرات برگزیت است. 

امانوئل مکرون در این زمینه گفته است: 

درصدد ایجاد زمینه های لازم برای سازش در مورد شیلات در مذاکرات برگزیت هستیم.

ماکرون به صنعت شیلات گفته است که از سال ۲۰۲۱ از آبهای انگلستان صید کمتری بدست خواهد آمد.

در این راستا دیپلمات اتحادیه اروپا گفته است که کلید در دستان ماکرون می باشد و اگر فرانسه کوتاه بیاید توافق می تواند حاصل شود.   

شرکت Curevac: داده های پیش بالینی مثبتی از فاز اول آزمایشات واکسن کووید 19 بدست آورده ایم.