شاخص بخش تولیدی مدیران خرید ایالات متحده در ارزیابی مقدماتی ماه اکتبر که انتظارات برای آن عدد ۵۳.۴ بوده است به عدد ۵۳.۳ رسید.

 شاخص بخش تولیدی مدیران خرید ایالات متحده در ارزیابی مقدماتی ماه اکتبر که انتظارات برای آن عدد ۵۳.۴ بوده است به عدد ۵۳.۳ رسید.

دوره گذشته عدد ۵۳.۲ بوده است.

بخش خدماتی شاخص که انتظارات برای آن عدد ۵۴.۶ بوده است به عدد ۵۶ رسید.

دوره گذشته عدد ۵۴.۶ بوده است.

مشاور اقتصادی کاخ سفید لری کودلاو در مصاحبه با فاکس بیزینس: همچنان اختلافات در ارتباط با مذاکرات محرکها وجود دارند.