شاخص تغییرات اشتغال غیر کشاورزی بخش خصوصیADP ایالات متحده در ارزیابی ماه نوامبر که انتظارات کلی بازار برای آن عدد۴۱۰K بوده به عدد۳۰۷K نزول کرد.

شاخص تغییرات اشتغال غیر کشاورزی بخش خصوصیADP ایالات متحده در ارزیابی ماه نوامبر که انتظارات کلی بازار برای آن عدد۴۱۰K بوده به عدد۳۰۷K نزول کرد.


دوره گذشته عدد۳۶۵K بوده است.

 


آنالیز شاخصADP