به گفته برخی منابع سیاست گذاران بانک مرکزی اروپا در حال بحث و بررسی هستند که آیا بخشی از محرک های آینده را از طریق برنامهAPP می توانند هدایت کنند.

 به گفته برخی منابع سیاست گذاران بانک مرکزی اروپا در حال بحث و بررسی هستند که آیا بخشی از محرک های آینده را از طریق برنامهAPP می توانند هدایت کنند.

همچنین گفته می شود برنامه خریدهای اضطراری مربوط به همه گیری احتمالاً به عنوان ابزار اصلی بسته محرک اقتصادی ماه دسامبر باقی بماند.کمیسیون اتحادیه اروپا می گوید مذاکرات تجاری با انگلستان با شدت و بر روی تمامی موضوعات در حال انجام است.