وزیر بهداشت ایالات متحدهAzar می گوید مطمئن است که مقدار قابل توجهی از واکسن ایمن و موثر تا پایان سال در دسترس باشد.

  وزیر بهداشت ایالات متحدهAzar می گوید مطمئن است که مقدار قابل توجهی از واکسن ایمن و موثر تا پایان سال در دسترس باشد.

مجوز استفاده اضطراری واکسن تنها در صورتیکه مقادیر کافی تولید شوند مناسب خواهد بود.

تا ۱۰۰ میلیون دوز برای انتهای سال می توانیم داشته باشیم که برای پوشش دادن افراد آسیب پذیر کافی است.

انتظار داریم برای تمامی افرادی که خواهان یک دوز واکسن هستند تا بازه ماه می و آوریل سال آینده به مقدار کافی واکسن داشته باشیم.


ترامپ: در نظر دارم تا در دور دوم از تعرفه ها علیه چین استفاده کنم.