به گفته سردبیر نشریه گلوبال تایمز پکن توافق موجود بین دو شرکتByteDance وTikTok و متعاقب آن توافق بینOracle و والمارت را تائید نخواهد کرد.

 

معاون رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا دامبرووسکیس می گوید برگزیت بدون توافق حتی اگر جذاب هم نباشد قابل استثنا نیست.