عضو رای دهنده به نرخ های بهره فدرال رزرو نیل کاشکاری در مصاحبه باCNBC: حیاتی است که قانونگذاران اقدامی سریع در ارتباط با کمکهای مالی انجام دهند.

 عضو رای دهنده به نرخ های بهره فدرال رزرو نیل کاشکاری در مصاحبه باCNBC:

حیاتی است که قانونگذاران اقدامی سریع در ارتباط با کمکهای مالی انجام دهند.

اگر حمایتهای مالی از بین بروند در این شرایط زیان های بانکی افزایش خواهد یافت.

موافق استفاده از نرخ ها جهت آرام کردن سهام نیستم.
رئیس بانک مرکزی اروپا کریستین لاگارد: بعد از بحران ریسک واگرایی بیشتر در ناحیه یورو پیش بینی می شود.