شاخص تورمیCore PCE در ارزیابی ماهیانه سپتامبر٫ که انتظارات برای آن عدد ۰.۲٪ بود به عدد۰.۲٪ رسید.

 شاخص تورمیCore PCE در ارزیابی ماهیانه سپتامبر٫ که انتظارات برای آن عدد ۰.۲٪ بود به عدد۰.۲٪ رسید.

دوره گذشته عدد ۰.۳٪ بوده است.

شاخص مصارف شخصی در ماه سپتامبر ٫که انتظارات برای آن عدد ۱٪ بود به عدد۱.۴٪ رسید.

دوره گذشته عدد ۱٪ بوده است.

شاخص درآمد شخصی نیز که پیش بینی می شد عدد ۰.۴٪ را نشان دهد به عدد ۰.۹٪رسید.

دوره گذشته عدد ۲.۷٪- بوده است.

نظرات معاون بانک مرکزی اروپاDe Guindos: رشد اقتصادی ناحیه یورو در فصل سوم سوپرایز مثبت بوده است.