نظرات وزیر امورخارجه ایرلندCoveney در ارتباط با برگزیت می گوید: فکر می کنم خوشبینی بیشتری نسبت به توافق در مقایسه با چند هفته گذشته وجود دارد.

 نظرات وزیر امورخارجه ایرلندCoveney در ارتباط با برگزیت می گوید:

فکر می کنم خوشبینی بیشتری نسبت به توافق در مقایسه با چند هفته گذشته وجود دارد.

ماموریت میشل بارنیر بسیار سخت است چرا که توافق بر سر مسئله شیلات دشوار است و این یک مانع بزرگ است.

وی ساعتی پیش نیز گفته بود بعید است میشل بارنیر مسئول مذاکره کننده اتحادیه اروپا بدون توافق بر سر مسئله کمکهای دولتی وارد تونل مذاکرات شود.

ترامپ در توئیت خود از عدم پیشرفت در مذاکرات محرکها خبر داد.