شاخص هزینه مصرف کننده ایالات متحده یا همانCPI در ارزیابی ماهیانه اکتبر که انتظارات برای آن عدد ۰.۲٪ بود به عدد ۰٪ رسید.

 شاخص هزینه مصرف کننده ایالات متحده یا همانCPI در ارزیابی ماهیانه اکتبر که انتظارات برای آن عدد ۰.۲٪ بود به عدد ۰٪  رسید.

دوره گذشته عدد ۰.۲٪ بوده است.

خالص این شاخص که پیش بینی ها برای آن عدد ۰.۲٪ بود به عدد ۰٪ رسید.

دوره گذشته عدد ۰.۲٪ بوده است.

مدعیان هفتگی بیمه بیکاری کمی بهتر از عدد ۷۳۰ هزار انتظارات به عدد ۷۰۹ هزار رسید.

سخنگوی دولت انگلستان در اظهارات اخیر خود پیرامون برگزیت به زمان اندک اشاره می کند.