معاون بانک مرکزی اروپا De Guindos می گوید: انتظارات تورمی پایین هستند.

 معاون بانک مرکزی اروپا De Guindos می گوید:

انتظارات تورمی پایین هستند.

باید با استفاده از ابزارهای موجود اقدام کنیم.

 نرخ تبادلی به طور غیر مستقیم بر عملکرد واکنش بانک مرکزی تاثیر می گذارد اما خط قرمزی برای آن وجود ندارد.رئیس بانک مرکزی انگلستان بیلی می گوید: بهبود اقتصادی انگلستان بسیار ناهموار بوده است.