همچنین به گفته وبسایتDecision Desk ترامپ در میشیگان(۱۶ رای الکترال) پیروز شده است.

 همچنین به گفته وبسایتDecision Desk ترامپ در میشیگان(۱۶ رای الکترال) پیروز شده است.

از ۵۳۸ پیش بینی که صورت گرفته بود تنها ۵٪ احتمال پیروزی ترامپ در این ایالت داده میشد.

با شمارش ۹۵٪ آرا در ایالت ویسکانسین که شامل ۱۰ رای الکترال است: ترامپ ۵۱٪ بایدن ۴۸٪