وبسایتDecision Desk زودتر از سایرین بایدن را برنده انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰ ایالات متحده می داند.

در اینجا بنویسید...

داده های خوب بازار کار ایالات متحده تحت الشعاع انتخابات
شاخصNFP ایالات متحده در ارزیابی ماهیانه اکتبر که انتظارات برای شاخص عدد۶۰۰K بوده است به عدد ۶۳۸kرسید. دوره گذشته عدد۶۶۱K بوده است. نرخ بیکاری که پیش بینی برای آن عدد ۷.۷٪ بود به عدد۶.۹٪ رسید. دوره گذشته عدد ۷.۹٪ بوده است. متوسط رشد دستمزد ساعتی نیز که انتظارات برای شاخص عدد ۰.۲٪ بود به عدد ۰.۱٪رسید. دوره گذشته عدد ۰.۱٪ بوده است.