در بیانیهG7 آمده است که این گروه متعهد به همکاری جهت حمایت از کشورهای ضعیف و آسیب پذیر هستند اما مشارکت چین و ژاپن در طرح تسهیل بدهی ناکافی بوده است و باید بر چین فشار بیشتری وارد شود.

در اینجا بنویسید...

شاخص سفارشات کالاهای با دوام ایالات متحده در ارزیابی ماه آگوست که انتظارات برای آن عدد ۱.۵٪ بود به عدد ۰.۴٪ رسید.